ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร

Publish Year International Conference 3
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, "Assessment of PV System for Decentralized Rural Electrification", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exB. Plangklang, exK. Prompinit, "Control Strategies for PV Hybrid Power Supply", 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference (24th EU PVSEC), 21 - 25 กันยายน 2009, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2009 inดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Potential of Solar Energy for Electricity Generation in Sakonnakhon Province, Thailand", 4th GMSARN International Conference on Energy Security and Climate Change: Problems & Issues in GMS, 25 - 27 พฤศจิกายน 2009, Ha Long City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม