การประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะเชิงสิ่งแวดล้อมของบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 5
2012 exSuwanmanee, U., exLeejarkpai, T., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of greenhouse gas (GHG) emissions of Polylactic acid (PLA)/ starch and Polyethylene terephthalate (PET) trays", Advanced Materials Research, ปีที่ 518-523, มิถุนายน 2012, หน้า 1468-1474
2012 exDr.Unchalee Suwanmanee, exDr.Viganda Varabuntoonvit, exPhasawat Chaiwutthinan, exMonchai Tajan, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, "Life cycle assessment of single use thermoform boxes made from polystyrene (PS), polylactic acid, (PLA), and PLA/starch: cradle to consumer gate", The International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2012, หน้า 401-417
2012 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exU. Sumanmanee, exT.Leejarkpai, "Assessment the Environmental Impacts of Polylactic Acid/Starch and Polyethylene Terephthalate Boxes Using Life Cycle Assessment Methodology Cradle to Waste Treatments", Journal of Biobased Materials and Bioenergy, ปีที่ 6, ฉบับที่ "_", ธันวาคม 2012, หน้า 1-8
2011 exDr. thanawadee Leejarkpai, exMs. Unchalee Suwanmanee, exMs. Yosita Rudeekit, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Biodegradable kinetics of plastics under controlled composting conditions", Waste Management, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 1153-1161
2010 exUnchalee Suwanmanee, exThanawadee Leejarkpai, exYosita Rudeekit, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions of Polylactic acid (PLA) and Polystyrene (PS) Trays", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 703-716
Publish Year International Conference 2
2012 exSuwanmanee, U., exLeejarkpai, T., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of greenhouse gas (GHG) emissions of Polylactic acid (PLA)/ starch and Polyethylene terephthalate (PET) trays", 1st International Conference on Energy and Environmental Protection, ICEEP 2012, 23 มิถุนายน 2012
2012 exUnchalee Suwanmanee, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exThanawadee Leejarkpai, "Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions ofPolyethylene terapthalate (PET) and Polylactic acid (PLA)/Starch Boxes", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 24 - 26 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย