การสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพลอยด์ของพริก

Publish Year National Journal 1
2010 exพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างและตรวจสอบสายพันธุ์แท้จากพริกลูกผสมชั่วที่ 1 ระหว่างพริกพันธุ์ '83-168' และ 'PEPAC25' โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 203-212
Publish Year National Conference 3
2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างต้นดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 xCA2106) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณู", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตต้นแฮพลอยด์และดับเบิลแฮพลอยด์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของพริกลูกผสมชั่วที่ 1 (CA500 x CA2106)", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวพรพนัช มีกุล, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารโคลชิซินและ oryzalin ต่อการชักนำต้นดับเบิลแฮพลอยด์ในการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย