ทุนทางวัฒนธรรมในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, รองศาสตราจารย์, "ทุนทางวัฒนธรรมในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย