การประเมินสื่อเพือการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", Science Direct Procedia - Social and Behavioral Sciences 103 ( 2013 ), ปีที่ 103, ฉบับที่ 103, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2013, หน้า 970-974
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี", INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IECT 2013 , 14 พฤษภาคม 2013, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยาเขตกำแพงแสน ในพื้นที่ตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี", การประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย