พลวัตของชีวิต:การทำความเข้าใจกลไกการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยซิสเต็มไดนามิกส์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อรสา สุกสว่าง, รองศาสตราจารย์, "วิทยาศาสตร์ทางใจ : ระบบการทำใจหยุดนิ่ง", Peace Revolution Conference, 1 มีนาคม 2010, Klong Luang ปทุมธานี ประเทศไทย