การพัฒนาตัวอ่อนของหอยเชอรี่

Publish Year National Journal 2
2013 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "การเกิดทางเดินอาหารเริ่มแรกในเอ็มบริโอของหอยเชอรี่", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 1-9
2011 inดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์, "การเจริญเริ่มแรกของตัวอ่อนของหอยเชอรี่", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 53-60