การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมชั้นเรียนไทยกับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย