การเตรียมและศึกษาสมบัติของผลึกนาโนเซลลูโลสจากปอแก้ว

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, "ผลึกนาโนเซลลูโลสจากเส้นใยปอแก้วที่ผ่านกระบวนการ oxygen/organosolv", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย