การสอนการเขียนภาษาอังกฤษโดยเน้นกระบวนการเขียน (process-based approach)กับการพัฒนาทักษะการเขียนของนิสิต

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Teaching of Writing: Process-based Approach", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 25-40
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Writing Process and Thai EFL Learners: Looking for the Future", Symposium on Second Language Writing, 5 - 7 พฤศจิกายน 2009, Tempe แอริโซนา สหรัฐอเมริกา