การศึกษาการเป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (เฟส2)

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Factor Affecting Knowledge Management Processes in a Learning Organization: Case study of the Automobile Industry", NIDA Development Journal , ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 26-50
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge Sharing in the Thai Automobile Industry", International Academy of Management and Business, 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2010, Madrid
2010 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Employee Characteristics as of attribute in Thai Automobile Industry", International Conference on Business and Information , 4 - 8 กรกฎาคม 2010, Kitakyuchu ญี่ปุ่น