การวิเคราะห์ความผันผวนราคาสินค้าเกษตร

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตข้าวสารของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 16 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย