การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum กับเชื้อรา Phytophthora capsici ในการทำให้เกิดโรคเหี่ยวของพริก

Publish Year National Conference 3
2012 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบพืชหูกวางต่อเชื้อแบคทีเรีย และการควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ", ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2009 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, exศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง, "การทำให้เกิดโรค และความรุนแรงของเชื้อรา Phytophthora capsici ที่แยกมาจากพริก ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย