เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 345-355
Publish Year National Journal 2
2014 exน.ส.อมรรัตน์ เฉลิมรัมย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบและลวดลายการตกแต่งเคหะสิ่งทอของไทดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 4-10
2013 exน.ส.สุทิ สุขใส, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไทดำ", วารสารคหเศรษฐศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 25-32
Publish Year International Patent 1
2015 inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การตัดเย็บเสื้อผ้าชนเผ่าไทย", Kasetsart University, 2015