การจัดทำคู่มือและการ์ตูนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงบูรณ์การหัวข้อ "การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้