เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกพลับบนที่สูงของประเทศไทย