การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส