ทุนอุดหนุนศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการปริญญาเอกกาจญาภิเษก รุ่นที่ 11

Publish Year International Journal 2
2015 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNantiya Inwong, exJo?o B. P. Soares, "Mathematical Modeling of Crystallization Elution Fractionation of Ethylene/1-Octene Copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 216, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2015, หน้า 621-635
2015 exPattawut Buncharoen, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Mathematical Modeling of Multiple Crystallization Elution Fractionation (m-CEF) of Polyethylene and Ethylene/1-Olefin Copolymer", Macromolecular Symposia, ปีที่ 356, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2015, หน้า 45-53
Publish Year International Conference 7
2014 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, "Mathematical Model of Crystallization Elution Fractionation of Ethylene/1-Octene Copolymers", International Conference on Polyolefin Characterization, 21 - 24 กันยายน 2014, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2014 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Understanding Solution Fractionation of Polyolefin: What We Have Learn from Modeling", International Conference on Polyolefin Characterization, 21 - 24 กันยายน 2014, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
2013 exSuwicha Sottisakul, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exEkaphol Siriwongsarn, "Simulated Temperature Rising Elution Fractionation of Linear Olefin Block Copolymers: Effect of Polymerization Conditions on Chain Microstructures", World Congress of Chemical Engineering 2013, 18 - 23 สิงหาคม 2013, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2012 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares , exAbdulaziz A. Alghyamah, "Mathematical Model of Dynamic Crystallization for Ethylene/1-Octene Copolymers Made with Metallocene Catalysts", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 ตุลาคม 2012 - 24 ตุลาคม 2013, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2012 exSompob Buaparungsri , inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Chain Microstructures of Linear Olefin Block Copolymers: Theoretical Analysis and Monte Carlo Simulation", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 - 24 ตุลาคม 2012, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2012 exEkaphol Siriwongsarn, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJo?o B. P. Soares, "Simulation of Temperature Rising Elution Fractionation (TREF) of Linear Olefin Block Copolymers (OBCs)", International Conference on Polyolefin Characterization , 21 - 24 ตุลาคม 2012, Woodland เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2010 exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exJoao B. P. Soares, "Application of Artificial Neural Network in Ethylene/1-Butene Copolymerization", MACRO2010, 11 - 16 กรกฎาคม 2010, Glasgow สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 2
2011 exEkaphol Siriwongsarn, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exAbdulaziz A. Alghyamah, exJo?o B. P. Soares, "A Mathematical Modeling of Temperature Rising Elution Fractionation (TREF) of Ethylene/1-Octene Copolymers", TIChE 2011, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNuttawat Chokputtanawuttilerd, "Application of Artificail Neural Network in Ethylene/1-Butene Copolymerization", RGJ Seminar Series LXVIII Chemical Engineering: Theory and Application, 8 มกราคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย