เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย

  • ทุนอุดหนุนวิจัย มก.ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกและการดำเนินงานศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเซีย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์