การศึกษาเบื้องต้นเรื่องระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านของไทยประเภทผลิตภัณฑ์น้ำพริก

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhanatsada Munlak, exNipakorn Khomkham , "Aflatoxins and microbial contamination in Thai traditional fishery product, NAM-PRICK (Spicy Minced Fish).", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 (วทท 37); The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, Bangkok, Thailand, 10-12 October 2011., 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย