กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางจิตตปัญญาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนิสิตในวิชาสัมมนาระดับปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2011 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011
2010 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 23-38
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบในวิชาสัมมนา 179597 สำหรับนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, 19 - 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย