ผลกระทบการลงทุนด้านการส่งเสริมกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อสุขภาวะสังคมไทย

Publish Year National Journal 2
2012 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "งบประมาณเงินทุนในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า ---
2008 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exอโนทัย ธีรสิงห์, exนิพนธ์ กุลนิตย์, "ผลกระทบของการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อกระบวนการส่งเสริมกีฬาในสังคมไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 52-62
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา, 2 - 4 ธันวาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย