วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสกุลแคสันติสุข (Santisukia)กับสกุลอื่นๆในวงศ์แค

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ รวมอัญมณี, exพนอ จันทร์ศรีทอง, "ตำแหน่งจัดวางของสกุลระฆังทอง และ ลักษณะวงศ์วานเดี่ยวของพรรณไม้สกุลใกล้เคียง: หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ndhF และ trnLF", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัฐภูมิ รวมอัญมณี (นิสิต), "ตำแหน่งจัดวางของแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) พืชถิ่นเดียวของไทย ในแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการของวงศ์แค", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย