การทดลองเพื่อวิเคราะห์การจัดสรรเงินทุนของการลงทุนเพื่อชราภาพที่เหมาะสม