การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย

Publish Year National Conference 1
2014 exDanai Sangthong, exSongmeung Suwannarat, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiplex PCR assay for Identification of Portunus species using mitochondrial gene region", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย