การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย

Publish Year International Journal 1
2021 exJUTHAMAS SUPPAPAN, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAPIRAK SONGRAK, exVerakiat Supmee, "Population genetic structure of hard clam (Meretrix lyrata) along the southern coast of Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 2489-2496
Publish Year National Conference 1
2014 exDanai Sangthong, exSongmeung Suwannarat, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Multiplex PCR assay for Identification of Portunus species using mitochondrial gene region", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗, 14 - 15 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย