การวิเคราะห์หาตำแหน่งเป้าหมายของกลไก RNA interference บนหน่วยควบคุมการแสดงออกของไวรัสตับอักเสบบี และการสร้าง RNA interference พลาสมิด