การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี: การปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน