การอบแห้งพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง

Publish Year National Journal 8
2018 exยาตรา จาปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ.อนันต์ ทองทา, "ผลของวิธีการทาแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 145-148
2016 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ.อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 509-512
2015 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ ทองทา, "สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 781-784
2014 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้าร้อนยวดยิ่งต่อความชื้น และค่าสีขมิ้นชันแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 697-700
2013 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, exรังสิมา สูตรอนันต์ , exอนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของขิงแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 301-304
2012 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exยาตรา ยมสูงเนิน, exผศ.ดร.อนันต์ ทองทา, exชนกานต์ สกุลแถว, exรังสิมา สูตรอนันต์ , "ผลของวิธีการทำแห้งต่อสีและปริมาณน้ำมันหอมระเหยของผลิตภัณฑ์ข่าแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 201-204
2011 inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exยาตรา ยมสูงเนิน, exผศ.อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อเวลาการทำแห้ง และคุณภาพของข่าแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 277-280
2010 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exรังสิมา สูตรอนันต์ , exอนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อความชื้น และค่าสีขิงแห้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(Suppl), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 429-432
Publish Year National Conference 7
2017 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exอนันต์ ทองทา, "ผลของวิธีการทำแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหย และเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 10, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exยาตรา จำปาเฟื่อง, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ.อนันต์ ทองทา, "สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ ดร อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อความชื้น และค่าสีขมิ้นชันแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, exรังสิมา สูตรอนันต์ , exอนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของขิงแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exผศ.อนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อเวลาการทำแห้ง และคุณภาพของข่าแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exยาตรา ยมสูงเนิน, inดร.เยาวภา ไหวพริบ, รองศาสตราจารย์, exนางรังสิมา สูตรอนันต์, exนายอนันต์ ทองทา, "ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อความชื้น และค่าสีขิงแห้ง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4, 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย