โครงการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3-1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 141-144
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 4, 23 กรกฎาคม - 23 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย