โครงการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ รวมทั้งการประยุกต์ใช้

Publish Year International Journal 2
2012 exDr.Rungnapa Tongpool, exNuengruthai Panichavalit, exChantana Yuvaniyama, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of the environmental performance of broiler feeds: a study via life cycle assessment", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 35, ฉบับที่ "_", พฤศจิกายน 2012, หน้า 16-24
2010 exTongpool, R., exJirajariyavech, A., exYuvaniyama, C., inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Analysis of steel production in Thailand: Environmental impacts and solutions", Energy, ปีที่ 35, ฉบับที่ 10, กันยายน 2010, หน้า 4192-4200
Publish Year National Journal 2
2011 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "วิศวกรรมการป้องกันมลพิษในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 13-24
2011 exชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังในประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 41-52
Publish Year International Conference 9
2012 exRungnapa Tongpool, exAthiwat Jirajariyavech, exChantana Yuvaniyama, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Environmental Impact Assessment of Natural Rubber Products", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 24 - 26 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "CURRENT STATUS AND DIRECTION OFSUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SCP) IN THAILAND", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 25 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTongpool, R., exN. Panichavalit, exC. Yuvaniyama , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "The impact of cullet on the reduction of environmental impact: a study via life cycle assessment", The 4th International Workshop and Conference on Earth Resources Technology, 11 - 13 พฤษภาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 exTongpool, R, exN. Panichavalit, exC. Yuvaniyama , inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "A study of environmental impacts of feed ingredients via life cycle assessment", The Asia/Pacific Chapter of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry 2010 Conference, 4 - 7 มิถุนายน 2010, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 exPattanakittipong P, exN. Panichavalit, exA. Jirajariyavech, exC. Yuvaniyama , exR. Toonpool, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Transportation by 6-, 10- and 18-wheeled Trucks in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009
2009 exBoonkum P, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exC. Yuvaniyama , "Perception and Movement of Thai Textile Industry toward Sustainability", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 2 - 4 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2009 exMungkalasiri J, exP. Pattanakittipong, exR. Tongpool, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Validation and Verification Approaches for Thai Life Cycle Inventory Database: Critical Review", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 exJirajariyavech A, exV. Varabuntoonvit, exP. Pattanakittipong, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exC. Yuvaniyama , "Effect of Allocation Methods on GHG emissions of Products from Natural Gas Production in Thailand", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment Activities in Thailand and Initiatives in ASEAN", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 3 ธันวาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exJirajariyavech, A.,, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exC. Yuvaniyama , "Life Cycle Inventory of Steel Making and Tertiary Steel Products", 9th National Environmental Conference, 24 - 27 มีนาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย