การพัฒนาสารเคลือบผิวผลไม้จากสารละลายเชลแล้กเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพผลไม้เมืองร้อนไทย

Publish Year National Journal 2
2011 exกิตติวิทย์ สกุลวงศ์, inดร.อภิตา บุญศิริ, exรศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์, exผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์, "ผลของสารเคลือบเชลแล็กดัดแปลงด้วยเชลแล็กแว็กซ์และคาร์นอบาแว็กซ์ร่วมกับถุงพลาสติกคอมพอสิต ต่ออายุการเก็บรักษาเงาะโรงเรียน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 275-278
2011 exนางสาวภัทรานิษฐ์ ตรียาวุฒิวาทย์, inดร.อภิตา บุญศิริ, exรศ.ดร.สีรุ้ง ปรีชานนท์, exผศ.ดร.โศรดา กนกพานนท์, "ผลของสารเคลือบเชลแล็กสูตรพื้นฐานที่มีการดัดแปลงด้วยสารสกัดข่าต่ออายุการเก็บรักษาผลมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 279-282