การเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร : กรณีศึกษานิสิตบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 01001591 (ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร ) ภาคต้นปีการศึกษา 2552