การสำรวจเชื้อไวรัสในลูกกรอกของสุกร โดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส