การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยา ของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการใช้เป็นไม้ตัดดอก