โครงการวิจัยการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของหน้าต่างเชิงสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

  • inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2009 inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exNarong Vatcharasathien, exVorakamol Boonyayothin, exJongjit Hirunlabh, "WINDOW VENT SET: A SIMPLE SOLUTION TO REDUCE INDOOR TEMPERATURE AND IMPROVE AIR QUALITY", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.โจเซฟ เคดารี, ศาสตราจารย์, exดนุชา หลักทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, exNarong Vatcharasathien, exVorakamol Boonyayothin, exJongjit Hirunlabh, "CONVERTIBLE SHADING SET FOR GLASS WINDOW", iNTA-SEGA Conference 2009: Bridging Innovation, Technology and Tradition. An International Joint Event of the 3rd International Tropical Architecture Conference (iNTA) and the 2nd International Conference on Sustainable Energy and Green Architecture (SEGA), 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย