โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน