โครงการวิจัยการศึกษาข้อมูลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นหม้อ บ้านปั้นหม้อ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร