โครงการการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมระหว่างมหาวิทยาลัย-โรงเรียน-องค์กรท้องถิ่นและชุมชน