โครงการวิจัยการศึกษาการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับและอนุรักษ์แมลงทับแบบยั่งยืน

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2553)

  • inนางปณิดา อัครทวีทอง

  • inนางปณิดา อัครทวีทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์