โครงการวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ดวงนภา วานิชสรรพ์ , "การศึกษาความสัมพันธ์ของการขังน้ำที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว", การประชุมวิชาการวิสวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย