การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 สายพันธุ์