การศึกษาความยืดหยุ่นของปัจจัยในสาขาการขนส่งและโลจิสติกส์