โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ผลิตผลทางการเกษตรและป่าไม้ในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 2 การรวมตัวและการถ่ายยีนเข้าสู่โปรโตพลาสต์ของปอสา