การขยายเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและระบบเตือนภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบนเพื่อการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2010 exสุมามาศ ไชยวงค์, inดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะของฝนที่ทำให้เกิดสภาพเสี่ยงอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย