การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของความต้องการความช่วยเหลือของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม