โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี