โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ (ไทย-เยอรมัน) เรื่องผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีต่อแบบแผนการผลิตและการบริโภคผักและผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ปีที่ 3)