การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งก้ามกรามอย่างยั่งยืน ระยะที่2

Publish Year National Journal 1
2011 exPattama Wiriyapattanasub, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exPrayoon Hongrat, "Use of Spirulina-enriched Blood Clam (Anadara granosa) instead of Sand Worm a Fresh-food Maturation Diet in Balck Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Broodstock", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2011, หน้า 14-23
Publish Year International Conference 3
2010 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณกรดไขมันดีเอชเอในเนื้อกุ้งขาวแวนนาไมที่ให้อาหารด้วยอาหารสำเจรูปเสริมกรดไขมันดีเอชเอด้วย Schizochytrium sp.", The IFT Annual Meeting 2010, 17 - 21 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก้ อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPETENCY OF SMALL SCALE AQUACULTURE FARMERS TOWARDS INCREASING PRODUCTION OF EXTENSIVE MANAGEMENT SYSTEM: CASE STUDY IN PHANTAI NORASING DISTRICT, SAMUT SAKHON PROVINCE, THAILAND", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
2009 inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exปิยารมณ์ , "ผลของการใช้ Schizochytrium sp. ต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม ", Asian Pacific Aquaculture 2009, 3 - 6 พฤศจิกายน 2009, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
Publish Year National Conference 16
2012 exอำนาจ จงอักษร, exผศ.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii De Man) ในกระชังแขวนลอยในบ่อดินเพื่อการผลิตลูกกุ้งก้ามกรามเชิงพาณิชย์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวนิตยา ฤทธิ์นิ่ม, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลชีววิทยาสัตว์พื้นท้องน้ำสำหรับประเมินศักย์การผลิตของระบบบ่อเลี้ยงกุ้งวิธีเลียนแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษาในบ่อเขตทะเลถึงเขตน้ำกร่อยแนวปากแม่น้ำท่าจีน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 8 - 9 ธันวาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exแก้วตา ลิ้มเฮง, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมด้วยน้ำความเค็มต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exแสงเทียน อัจจิมางกูร, "ความสำคัญของระบบนิเวศต่อการเลี้ยงกุ้งกุลสดำวิธีธรรมชาติ", วช กับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืน, 14 พฤษภาคม 2009, จันทบุรี ประเทศไทย
2009 exChanadda Ketma, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exPrayoon Hongrat, "ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKamonpan Chaitong, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในการดูดซับโลหะหนัก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exTippawan Kraivilas, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของการผึ่งแห้งต่อการปล่อยสปอร์ ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exJariyavadee Suriyaphan, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exPrayoon Hongrat, "การศึกษาแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) ที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPiyarom Poungchor, inดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของ Schizochytrium sp. ต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) ในน้ำความเค็มต่ำและปกติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exGunyanat Kundee, exChayaporn Tipsemongkol, exChawalit Akkarakahasin, exPiyarom Poungchor, exMontagan Somboon, "ผลของความเข้มแสงต่ออัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตในการเลี้ยงลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exSutee Wongmaneeprateep, exSatit Prasertsri, exKesinee Laisutisan, exPattama Wiriyapattanasub, exJiriyavadee Suriyaphan, exKaewta Limhang, "ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSatit Prasertsri, exKaewta Limhang, exPrakop Supyoudkaew, "การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด: เลี้ยงเดี่ยว, ผสมกับกุ้งก้ามกรามด้วยน้ำความเค็มต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSutee Wongmaneeprateep, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิของน้ำต่อการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม ระยะโพสลาร์วา และกุ้งขนาดเล็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exชนัดดา เกตุมา, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, exจริยาวดี สุริยพันธุ์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ประเสริฐศรี, exเดชานาท ทองพิทักษ์, exประยูร หงส์รัตน์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exจริยาวดี สุริยพันธุ์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, exชนัดดา เกตุมา, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exสาธิต ประเสริฐศรี, exเดชานาท ทองพิทักษ์, exประยูร หงส์รัตน์, "ผลของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus) ต่อสัตว์หน้าดินในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , exรศ.แสงเทียน อััจจิมางกูร, "หลักแห่งสมดุลนิเวศ: แนวทางสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำวิธีเลียนแบบธรรมชาติ", การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 8 - 9 ธันวาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย