การโคลน การหาลำดับเบสของยีน และการแสดงออกของยีน SoNHX1 ที่ตอบสนองต่อสภาวะทนเค็มจากอ้อย

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exนายภวินท์ พานิชพรพันธ์, "Molecular Cloning, Sequencing and Expression of the SoNHX1 Gene Responding to Salt Stress of Sugarcane", TRF-MAG Congress IV:The Thailand Research Fund 30 march-1 April 2010. Pattaya, Chungburi, Thailand. Pp.427, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย