การขยายและประเมินเชื้อพันธุกรรมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  • ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2549-2552)

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • inดร.สรรเสริญ จำปาทอง

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์